ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U GRADU ZAGREBU,14.03.2018.

Grad Zagreb je raspisao Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora na području grada Zagreba, koji je poziv otvoren do 14. ožujka 2018. godine.

Javni poziv je raspisan za 36 poslovna objekata u gradu Zagrebu veličine od 3m2 do 254m2, na različitim lokacijama (Ilica, Vlaška, Ozaljska, Medulićeva, Kralja Zvonimira, Dežmanova, Brazilska i dr.) Popis svih poslovnih prostora koji se daju u zakup može se pogledati ovdje: Popis poslovnih prostora u Gradu Zagrebu.

Prihvatljivi korisnici
Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

Neprihvatljivi korisnici

Neće se razmatrati ponude:

  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;
  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
  • pravnih osoba koje nisu solventne;
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

Način podnošenja prijave
Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada, IBAN br. HR3423600001813300007 model 68, s pozivom na broj 7706-OIB-01.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom s naznakom:

 

“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA – NE OTVARATI“

na adresu:

GRAD ZAGREB POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA

Gradski ured za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada

Odjel za poslovni prostor i poslove zakupa Zagreb,

Trg Stjepana Radića 1

Ponude će biti javno otvorene u prostorijama zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, dvorana 372, III kat, dana 19.3.2018. u 14,00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Više o samom Javnom pozivu saznajte na poveznici.