Aktualni EU natječaji

Kako bi naši članovi lakše došli do informacija o natječajima iz EU fondova, donosimo popis aktualnih natječaja na koje obrtnici mogu aplicirati.

Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, za mikro, male i srednje korisnike

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda

Trajanje natječaja

29.05.2017. - 31.07.2017.

Iznosi sredstava

24.000.000 

Prihvatljivi prijavitelji

Mala i srednja poduzeća, Pravne osobe i fizičke osobeupisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Prihvatljivi troškovi

Opći, nematerijalni, materijalni

Opći troškovi su: usluga arhitekata, inženjera, konzultanataizrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su: do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

A) pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

B) pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

C) projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo

Ulaganje u građenje /rekonstrukciju i/ili opremanje: A) Objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko

B) Objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa i jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

C) Centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

D) Objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje

E) Objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

F) Objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

G) Objekata za preradu, punjenje i pakiranje  pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom

Infrastrukturom

H) Objekata za preradu ostalih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru s pripadajućom vanjskom i unutarnjom infrastrukturom

I) Ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade

J) Objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

L) Objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

K) Laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade

M) Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

N) Kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

1. Ukupan iznos bespovratnih sredstava

2. Najniža i

najviši iznos potporepo projektu

3. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike

1.180.000.000,00 HRK

2. Za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EURza ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR.

3. do 200.000 EUR

 

Intenzitet

50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-iili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljopriv

info@eu-projekti.com

 

 

 

Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poduzetništvo

Trajanje natječaja

31.05.2017. - 31.07.2017.

Iznosi sredstava

200.000 €

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge)

Prihvatljive aktivnosti

Ulaganje u : unaprjeđenje i razvoj poslovanja i proizvodnje, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i normi, upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, marketingi ulaganja za izlazak na nova tržišta

Dodatna namjena za troškove/usluge – maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost)

Sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te  naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma;
Usluge čuvanja djece (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) te troškovi produženog boravka djece u osnovnoj školi do kraja 4. razreda.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

1.500.000,00 HRK (10.000,00 HRK - 50.000,00 HRK)

Intenzitet potpore

do 100% ukupno prihvatljivih troškova

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta

info@eu-projekti.com

 

 

25. Zagorski gospodarski zbor – prijava

Vrsta događaja

Gospodarska izložba

Tema/ sektor

Poduzetništvo, Ostalo

Rok prijave

31.8.2017.

Trajanje manifestacije

7.-9. rujna 2017.

Organizatori

Krapinsko-zagorska županija

HGK Županijska komora Krapina

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije

Grad Krapina

Partneri

Istarska županija

Predmet/ svrha

Gospodarska izložba Zagorski gospodarski zbor predstavlja najveće okupljanje i promociju gospodarstvenika Krapinsko-zagorske županije. Nastoji se na što kvalitetniji način predstaviti naš gospodarski, obrtnički i turistički potencijal, ali i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda i proizvođača s područja Hrvatskog zagorja. Na prošlogodišnjoj izložbi sudjelovalo je oko 375 izlagača iz cijele sjeverozapadne Hrvatske, susjednih nam 8 županijagrada Zagreba te Slovenije, BIH, Srbije i Mađarske, tako da je izložba poprimila međunarodni karakter.

Aktivnosti

Za vrijeme izložbe održava se okrugli stol na aktualne teme iz gospodarstva te brojne prezentacije gospodarstva, obrtništva i tradicionalnih obrtničkih zanimanja. Posjetioci izložbe mogu dobiti besplatne frizerske i kozmetičarske usluge te degustirati poznate autohtone zagorske specijalitete i kvalitetna vina uz bogat zabavni kulturno-umjetnički program.

Poveznica za više informacija i prijavu

http://www.kzz.hr/25-zagorski-gospodarski-zbor-poziv

www.zgz.hr

 

 

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poduzetništvo

Trajanje natječaja

III. Kvartal 2015. i IV. kvartal 2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća

Predmet/ svrha

A) Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanjaposebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje

B)1. Povećani razvoj novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvojasheme za dodjelu bespovratnih sredstava

C) Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja

D) Nacionalni projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti

E) Nacionalni projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi

F) Podrška razvoju centara kompetencija

Prihvatljive aktivnosti/ troškovi

1. Potpora za projekte istraživanja i razvoja: A) troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu

B) troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta.

C) troškovi zgrada i zemljišta (do 10%), u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi.

D) troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt

E) dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta

F) troškovi studije izvodljivosti

2.Dodjele regionalnih potpora za ulaganja:A)troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta

B) procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od 2 godine

C) kombinacija troškova iz točaka (a) i (b), pod uvjetom da kombinirani iznos ne premašuje iznos iz točke (a) ili iznos iz točke (b), ovisno o tome koji je veći.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava(minimalna i maksimalna vrijednost potpore)

760.000.000,00 HRK = 100.000.000,00 EUR (25.000 -7.500.000 milijuna eura)

Intenzitet

Između 50% i 100% ovisno o namjeni

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.mingo.hr/page/najava-poziva-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja

 

 

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za projekte u turizmu u 2017. godini u Karlovačkoj županiji

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Turizam, Ostalo

Županija

Karlovačka

Trajanje natječaja

01.06.2017. - 01.09.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektoraobrti); OPG-i te fizičke osobe – privatni iznajmljivači; svi sa sjedištem na području Karlovačke županije.

Predmet/ svrha

Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, održivi razvojdiversifikaciju ponude i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

Prihvatljive aktivnosti

1. Mjera A: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture: A) Obnova, uređenje i opremanje za turističku funkciju objekata tradicijske graditeljske baštine te opremanje, proširenje i uređenje kampova, kampirališta i kamp odmorišta

B) Objekti u funkciji pružanja turističkih usluga na ruralnom prostoru županije: vinotočja/kušaonice gastro proizvoda – vina; sira; meda i proizvoda od meda; mesnih prerađevina; voća i voćnih prerađevina

C) Turistička i smeđa signalizacija sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama

2. Mjera B: Razvoj novih turističkih proizvoda i unapređivanje turističke ponude destinacije:  A) Razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma (avanturistički turizam; turizam hrane i vina, cikloturizam)

B) Izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, filmovi, promidžbene brošure, web stranice i slično)

3. Mjera C: Održavanje tradicijskih manifestacija i događanja u turizmu: Sufinanciranje nastupa na manifestacijama i događanjima temeljenim na tradicionalnoj autohtonoj gastro i etno ponudi Karlovačke županije (izložbe vina, izložbe sira, enogastronomske izložbe)

Iznos bespovratnih sredstava

1. Mjera A: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 7.000,00 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000,00 kuna

2. Mjera B: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000,00 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 35.000,00 kuna

3. Mjera C: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.500,00 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna

Intenzitet

Najviše 50% ukupne vrijednosti projekta

 

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://www.kazup.hr/natjecaji/poljoprivreda.html

 

 

 

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Obrazovanje, Ostalo

Trajanje natječaja

24.04.2017. - 10.09.2017.

Iznosi sredstava

266.666€

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove); fizičke osobe

Prihvatljive aktivnosti

-obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita … o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

– ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za

– Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK;
– Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 HRK;
– Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik– 1.200,00/1.500,00 HRK;
– Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 HRK;
– Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine;
– Polaganje pomoćničkogispita – 1.200,00 HRK;
– Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava

2.000.000,00 HRK

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

info@eu-projekti.com

 

 

Otvoren prvi krug natječaja za „LightConcept“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B LIGHT“

Tema/sektor

Poduzetništvo, Prekogranična suradnja, Ostalo

Trajanje natječaja

09.06.2017. - 15.09.2017.

Iznosi sredstava

2.550.000 

Prijavitelji

Mala i srednja poduzeća

Predmet/ svrha

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao glavni korisnik projekta “FosteringvalueaddedbusinesscooperationbetweenSMEsoperating on differentsidesoftheHungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga LightConceptza suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Selekcija

Projekti će se odabrati putem dva selekcijska koraka.

Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (LightConcept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

Ukupan iznos sredstava za prvi krug

2.550.000,00 EUR

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoren-prvi-krug-natjecaja-za-light-concept-projektne-prijedloge-u-sklopu-projekta-b-light

info@eu-projekti.com

 

 

Tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda

Trajanje natječaja

17.07.2017 - 18.09.2017.

Iznosi sredstava

1.000.000 

Prihvatljivi prijavitelji

Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Ostalo i poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika

Prihvatljivi troškovi

Troškovi : A) ulaska u sustav kvalitete

B) ulaska u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje

C) stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela

Godišnji troškovi : A) sudjelovanja u sustavu kvalitete

B) sudjelovanja u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje

Sredstva javne potpore

1.000.000,00 EUR-  Javna potpora odobrava se na period do pet godinau maksimalnom iznosu do 15.000,00 EUR, odnosno maksimalno do 3.000 EUR godišnje

Intenzitet

100%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-i-u-sustavu-ekoloske-poljoprivredne-proizvodnje

info@eu-projekti.com

 

 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2017. Godini - NOVO

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda, Poduzetništvo, Obrazovanje, Ostalo

Županija

Međimurska županija

Trajanje natječaja

MJERU 1 i MJERU 2 - 30.11.2017.

MJERU 3 - jesensku sadnju -  30.11.2017.

MJERU 4 i MJERU 5 - 30.9.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

„Jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstavakoje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Međimurske županije.

Predmet/ svrha

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi

Prihvatljive aktivnosti/ Iznos bespovratnih sredstava / Intenzitet

1. MJERA 1: Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika

Za pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju.
Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini.
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50 % dokumentiranih troškova, a najviše do 1.000,00 kunagodišnje.

 

2.MJERA 2: Podizanje i obnova trajnih nasada

Za podizanje i obnovu trajnih nasada za nabavu certificiranog sadnog materijala za sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl. i visokokvalitetne lozne cijepove preporučenih sorti za Podregiju Zagorje-Međimurje.
Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova isplaćuje se u visini do 4,00 kn/kom.
Iznos potpore po korisniku može maksimalno iznositi 15.000,00 kuna godišnje.

 

3. MJERA 3: Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče

Za nabavu i postavljanje mreža za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavilo i postavilo mrežu za zaštitu višegodišnjeg nasada od tuče.
Potpora se dodjeljuje u iznosu od 20.000,00 kn/ha godišnje.

 

4. MJERA 4: Sudjelovanje na sajmovima i izložbama

Za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvodaočuvanje tradicije i kulturne baštine
Troškovi zakupa i uređenja izložbenog prostora, troškovi transporta izložakakotizacijeuvrštenja u sajamski katalogizrada promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na sajmu ili izložbi za koju se traži potpora, putni troškovi i drugi opravdani troškovi
Organizatorima zajedničkog nastupa dodjeljuje se potpora u visini do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna u kalendarskoj godini. Jedan organizator zajedničkog nastupa može dobiti najviše dvije potpore u kalendarskoj godini.
Pojedinačnim podnosiocima zahtjeva potpora se dodjeljuje samo za jedan samostalni nastup u kalendarskoj godini i to do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 3.000,00 kuna. Ukoliko pojedinačni zahtjevi za isti događaj premašuju iznos od 10.000 kuna, dodijeljene potpore će se proporcionalno smanjiti..

 

5. MJERA 5: Programi kvalitete, stvaranje robna marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda

Za pripremu i provedbu postupka kvalitete, za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije.
Troškovi vezani uz istraživanje tržištaprovođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitetepoljoprivrednih proizvoda, troškovi certifikacije pozitivne prakse u poljoprivredi, troškovi promidžbe i troškovi marketinških aktivnosti.
Potpora se dodjeljuje u iznosu 100% dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava

650.000,00 kuna

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://medjimurska-zupanija.hr/2017/03/01/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-u-poljoprivredi-medimurske-zupanije-u-2017-godini/

 

 

Otvoren javni poziv za procjenu i unapređenje inovativnog kapaciteta poduzeća

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Tema/sektor

Trajanje natječaja

09.06.2017. - 01.10.2017.

Prijavitelji

Mala i srednja poduzeća

Predmet/ svrha

Cjelovita procjena tehnološko-inovacijskog kapaciteta poduzeća najpoznatijom metodologijom – IMP3ove

Procjena obuhvaća dva posjeta poduzeću od strane inovacijskih savjetnika certificiranih od strane Europske komisije i AT Kearney-a. Poduzeće će, uz pomoć savjetnika, izraditi akcijski plan i inovacijsku strategiju.

Koristi za tvrtku

Usporedba vlastitih performansi s prosjekom svih poduzeća koji pripadaju istoj industriji i usporedba s 10%najbrže rastućih poduzeća u uzorku, temeljeno na najvećoj svjetskoj analitičkoj bazi podataka o upravljanju inovacijama

Dobivanje jasne slike o vlastitim kompetitivnim snagama i identificiranje područja s najvećim potencijalom za napredak

Opcija savjetovanja prije, za vrijeme i nakon procjene inovacijskog potencijala od strane savjetnika

Smjernice za poboljšanje upravljanja inovacijama tj. izradu inovacijske strategije

O alatu Imp3ove

Razvijen od strane AT Kearneya, jedne od vodećih svjetskih konzultantskih poduzeća

Nudi cjeloviti pristup upravljanju inovacijama i dubinsku analizu inovacijske strategije, organizacije i kulture, životnog vijeka inovativnih proizvoda, pokretačkih faktora i inovacijskih rezultata

Preko 5.000 poduzeća diljem svijeta su uspješno provele Imp3rove procjenu

Prilagodba uzorka za usporedbu temelji se na veličini poduzeća, teritorijalnosti i pripadnosti industriji prema NACE klasifikaciji

Maksimalni učinak na poduzeća koja

Strategiju rasta temelje na inovativnim proizvodima, uslugama, procesima ili/i inovativnom poslovnom modelu

Su prisutne na tržištu najmanje 4 godine

Imaju najmanje 10 zaposlenika

Imaju potencijal za rast poslovanja i broja zaposlenika

Način odabira

Na temelju odgovora iz upitnika i ocjena pristiglih prijava, izvršit će se bodovanje poduzeća i formirat će se rang lista. U slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati poduzeća koja su se prije prijavila te će se odabrati prvih 21 najbolje ocijenjenih koja će ostvariti pravo na procjenu.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoren-javni-poziv-za-procjenu-i-unapredenje-inovativnog-kapaciteta-poduzeca

 

 

 

JAVNI  POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za pokriće troškova isplate šteta od divljači

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

Upisani u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar, odnosno Registar neprofitnih organizacija

Ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima

Predmet/ svrha

Potpora za zaštitu šuma od divljači na području Osječko-baranjske županije dodjeljuje se za pokriće opravdanih troškova vezani za isplatu šteta nastalih u prometu na području Županije naletom vozila na divljač.

Prihvatljive aktivnosti

1. Sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije

2. Korisnik podmirio sve obveze proizašle iz ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta

Najviši iznos potpore

10.000 kuna

Intenzitet

50%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za zaštitu šuma od divljači

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

Upisani u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar, odnosno Registar neprofitnih organizacija

Ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima

Predmet/ svrha

Potpora za zaštitu šuma od divljači na području Osječko-baranjske županije dodjeljuje se za kupnju materijala za zaštitu šuma od divljačiizvedene radove u sprječavanju šteta od divljači na šumi i drugi troškovi nastali zaštitom šuma od divljači.

Prihvatljive aktivnosti

1. Sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije

2. Korisnik podmirio sve obveze proizašle iz ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta

Najviši iznos potpore

20.000 kuna

Intenzitet

50%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za unos divljači u zajednička lovišta

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

Upisani u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar, odnosno Registar neprofitnih organizacija

Ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima

Predmet/ svrha

Potpora za unos divljači u zajednička lovišta dodjeljuje se za kavezno uzgojenih zečeva divljih starosti7-8 mjeseci, kao i fazanske divljači iz umjetnog uzgoja.

Prihvatljive aktivnosti

1. Sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije

2. Korisnik podmirio sve obveze proizašle iz ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta

Najviši iznos potpore

10.000 kuna

Intenzitet

50%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora za kupovinu zemljišta za osnivane remiza za divljač

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

Da na podnositelja glasi kupoprodajni ugovor o kupovini zemljišta i izvadak iz zemljišne knjige  za predmetnu česticu na kojoj se osniva remiza za divljač

Predmet/ svrha

Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije  za 2017. godinu za kupovine zemljište na kojem se osniva remiza za divljač

Najviši iznos potpore/ Intenzitet

50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 10.000,00 kuna.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za ozakonjenje lovačkih kuća

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnik registriran za pružanje usluga u lovnom turizmu

Predmet/ svrha

Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije  za 2017. godinu za ozakonjenje lovačkih kuća

Prihvatljive aktivnosti

1. izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja lovačke kuće

2. geodetskog snimka lovačke kuće

3. snimke izvedenog stanja lovačke kuće

4. izrade iskaza površine i obračunske veličine lovačke kuće

5. naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

Najviši iznos potpore/ Intenzitet

50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 5.000,00 kuna.

 

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnik registriran za pružanje usluga u lovnom turizmu

Predmet/ svrha

Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije  za 2017. godinu za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma

Prihvatljive aktivnosti

1. Izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata namijenjenih lovnom turizmu

2. Opremanje i uređenje objekta namijenjenog lovnom turizmu

Najviši iznos potpore/ Intenzitet

50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 30.000,00 kuna.

 

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

1. Dokaz o upisu u registar udruga, obrtni registar, sudski registar i Registar neprofitnih organizacija

2. Ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima

Predmet/ svrha

Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije  za 2017. godinu za opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači

Prihvatljive aktivnosti

1. Ulaganje izvršeno u novu ili rabljenu opremu ne stariju od 2 godine

2. Objekt u kojem se postavlja hladnjača izgrađen na temelju odgovarajućeg akta nadležnog tijela

Najviši iznos potpore/ Intenzitet

50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 50.000,00 kuna.

 

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za sudjelovanje na manifestacijama

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Kultura, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

Pravne osobe koje su organizatori i sudionici manifestacija koje predstavljaju i promiču lovstvo.

Predmet/ svrha

Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije  za 2017. godinu za sudjelovanje na manifestacijama

Prihvatljive aktivnosti

1. vezani uz zakup prostora

2. drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s manifestacijama

Najviši iznos potpore

za organizatora manifestacija do 30.000,00 kuna

za sudionika na manifestacijama do 5.000,00 kuna

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2017. Godini

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Turizam, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

1. Podnositelj prijave ima uspostavljenu poslovnu suradnju s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima

2. Dokaz da je  podnositelj prijave registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu

Predmet/ svrha

Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije  za 2017. godinu za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu

Najviši iznos potpore/ Intenzitet

50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 50.000,00 kuna – 1 godišnje

                                                                                                                                              

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju  i sudjelovanje na manifestacijama u 2017. godini

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Turizam, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

Podnositelj prijave registrirani za djelatnost za koju se navodi u prijavi

Predmet/ svrha

Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije  za 2017. godinu za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

Prihvatljive aktivnosti

1. Najma i zakupa prostora

2. Kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog

3. Izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda

4. Drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama

Intenzitet

Do 50%

 

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

Podnositelji prijave koji su u cijelosti opravdali dosadašnje namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstavaiz županijskog proračuna

Predmet/ svrha

Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije  za 2017. godinu za izradu dokumentacije za provedbu mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljive aktivnosti

A) Prihvatljiva ulaganja: 1. Troškove investicijskih i drugih studija, te drugih pripremnih dokumenata

2. Troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i studija

izvodljivosti

3. Druge dokumentacije za čiju izradu se utvrdi potreba prilikom izrade dokumentacije iz

Prethodne točke

4. Troškove pdv-a ukoliko korisnik nije upisan u registar obveznika pdv-a.

 

B) Prihvatljiva građenja: 1. Vatrogasnog doma i spremišta

2. Društvenog doma/kulturnog centra

3. Turističkog informativnog centra

4. Dječjeg igrališta

5. Sportske građevine

6. Objekte za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)

7. Rekreacijske zone na rijekama i jezerima

8. Biciklističke staze i trake

9. Tematske putove i parkove

10. Građevine za ostvarivanje njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu

11. Javne zelene površine (parkovi i slično)

12. Pješačke staze

13. Pješačke zone

14. Otvorenog odvodnog kanala koji nije sastavni dio ceste

15. Groblja (komunalne infrastrukture i prateće građevine)

16. Tržnice

17. Javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz)

Najviši iznos potpore/ Intenzitet

50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 250.000,00 kuna

 

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava opreme za sprječavanje šteta od divljači

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

1.1.2017 - 31.10.2017

Prihvatljivi prijavitelji

1. Dokaz o upisu u registar udruga, obrtni registar, sudski registar i Registar neprofitnih organizacija

2. Ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima

Predmet/ svrha

Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije  za 2017. godinu za unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabavu opreme za sprječavanje šteta od divljači

Prihvatljive aktivnosti

1. Izgradnje ili obnove lovne infrastrukture u lovištima kojima gospodare korisnici. Lovna infrastruktura su: hranilišta, pojilišta, čeke i ostali objekti koji su u funkciji lovišta

2. Kupovine opreme za sprječavanje štete od divljači. To podrazumijeva kupovinu električnih pastira i   plinskih topova

Najviši iznos potpore/ Intenzitet

50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 5.000,00 kuna.

 

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Natječaj za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju proizvoda

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda

Županija

Krapinsko – zagorska

Trajanje natječaja

20. siječnja 2017. - 31. listopada 2017.

Prihvatljivi partneri

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji

Predmet/ svrha

Potporu poljoprivrednicima za promociju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednim gospodarstvima na području Krapinsko-zagorske županije

Prihvatljive aktivnosti

1. Trošak kotizacije za sajam/izložbu

2. Trošak promocije u sajmenom katalogu

3. Trošak najma i uređenja izložbeno –prodajnog prostora

4. Trošak kotizacije i trošak slanja uzorka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja

Najviši iznos potpore

10 000 kuna po korisniku

Intenzitet

Do 75% ukupne prihvatljive aktivnosti

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.kzz.hr/natjecaj-razvoj-poljoprivredne-proizvodnje

 

 

 

Natječaj za potporu povećanja stočarske proizvodnje u KZŽ za 2017.g

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda

Županija

Krapinsko – zagorska

Trajanje natječaja

23. ožujak 2017. - 31. listopada 2017.

Prihvatljivi partneri

1. Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji

2. Upisan kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva

3. Nabaviti minimalno 4 grla od kojih 1 grlo može biti rasplodni bik.

4. Maksimalan broj grla junica nije ograničen dok je nabava rasplodnog bika ograničena na 1 grlo.

5. Nabaviti pasminu stoke koja može boraviti na otvorenom tokom cijele godine te ih je dužan držati na otvorenom i osigurati adekvatne uvjete koji su potrebni za takvu vrstu uzgoja.

6. Kupiti grla koja su propisno označena odnosno markirana te se vode u JRDŽ.

7. Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2017. godine

8. Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Predmet/ svrha

Povećanje broja stoke na području Krapinsko-zagorske županije

Prihvatljive aktivnosti

Kupnja stada, odnosno nabava junica i rasplodnog bika (sustav krava-tele).

Najviši iznos potpore

50.000,00 kuna po korisniku

Intenzitet

Do 75% ukupne prihvatljive aktivnosti

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.kzz.hr/natjecaj-potpora-povecanje-stocarske-proizvod-2017

 

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu – s uvrštenim izmjenama - NOVO

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poduzetništvo, Ostalo

Županija

Istarska županija

Trajanje natječaja

9.5.2017. - 30.10.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva

Predmet/ svrha

Promicanje poduzetništva na području Istarske županije

Prihvatljive aktivnosti

A) Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje: 1. Izradu poslovnih planova/investicijskih programa

2. Nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera potrebne za pokretanje poslovanja poduzetnika

3. Bankarske usluge za obradu kredita

4. Ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno - tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.)

5. Uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja)

6. Nabavku opreme, strojeva i alata za obavljanje osnovne djelatnosti obrta ili trgovačkog društva,(potpora neće biti dodijeljena za nabavu potrošnog materijala i sitnog inventara)

7. Dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i

informatičko obrazovanje

8. Izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta te tisak promotivnih materijala

B) Subvencioniranje nabave nove opreme - Troškove nabave nove opreme s pripadajućim dodacima i priključcima koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti

Iznos bespovratnih sredstava/ Intenzitet

A) Najniži iznos potpore iznosi 5.000,00 kn,a najviši 10.000,00 kuna - Maksimalno do 50%

B)1. Najniži iznos potpore iznosi 5.000,00 kn,a najviši 10.000,00 kuna - Maksimalno do 50%

2. Ukoliko je tvrtka registrirana za Područje C – Prerađivačka industrije kupuje opremu koja se koristi za proizvodnju najniži iznos potpore iznosi 5.000,00 kn,a najviši 25.000,00 kuna

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=5013

 

 

 

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu – 2017.g. - NOVO

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Dubrovačko – neretvanska županija

Trajanje natječaja

13.04.2017 - 15.11.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

„Jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Predmet/ svrha

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi

Prihvatljivi aktivnosti/ Najviši iznos sredstava / Intenzitet

1. Ulaganje u podizanje trajnih nasada - Podizanje novih trajnih nasada ili obnovu postojećih u voćarstvu, vinogradasrtvu i maslinarstvu sukladno za :

A) Nabavku certificiranog sadnog materijala (sadnica, cijepova )

B) Pripremu tla (čišćenje, oranje, rigolanje i sl.)

C) Nabavku i ugradnju armatura, žice, zaštitnih ograda, zaštitnih mreža

Nasad mora biti podignut ili obnovljen na minimalno 0,1 ha u tekućoj godini.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 40 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

 

2. Ekološka proizvodnja - Troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji – subvencija za troškove rada:

A) do 100% iznosa za nove ekološke proizvođače kojima je prvi nadzor proveden u tekućoj godini

B) do 80 % iznosa za ekološke proizvođače u drugoj godini nadzora

C) do 50% iznosa za sve ostale godine nadzora

Maksimalan iznos sredstava potpore iznosi 5.000,00 kn po korisniku godišnje

 

3. Potpora za preporuku gnojidbe i analize tla:

Analize poljoprivrednog zemljišta

Jednom korisniku se najviše može sufinancirati 5 analiza godišnje

Minimalna površina sa koje se uzimaju uzorci za analizu je 0,1 ha.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% troškova izvršenih analiza i preporuke za gnojidbu a najviše do 2.000,00 kn po korisniku godišnje.

 

4. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva - Troškove uzgoja izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina:

A) Nabava–kupnja grla/kljuna stoke, (pčelinjih zajednica) u cilju povećanja uzgojnog stada/jata 

I) Za kupljenu stoku dokumente iz kojih se vidi da se radi o izvornim i zaštićenim pasminama (rodovnik ili uzgojna potvrda) 

II)  preslike računa ili kupoprodajnog ugovora o nabavljenim životinjama iz kojeg  je  razvidan broj i cijena kupljenih grla,

III) Obavezni period držanja kupljenih grla - 5 godina, uz mogućnost nadomještanja grla s drugima iste pasmine.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

B) Kontrola i suzbijanje bolesti u sektoru stočarstva, izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina - Nabava i apliciranje veterinarsko-medicinskih proizvoda:

I) Prijavljenu stoku na gospodarstvu u  Središnji registar kopitara, odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o  posjedu /broju stoke na  gospodarstvu

II) Preslike računa za kupljene VMP-e i računa ovlaštenih veterinarskih stanica za obavljena tretiranja grla, stada, jata  te račune za obavljene laboratorijske pretrage

III) Podnositelj zahtjeva za potporu kontrole i suzbijanja bolesti u stočarskoj proizvodnji ostvaruje pravo na potporu u iznosu u vrijednosti od 25% troška dostavljenog računa (bez  troška izlaska na teren ovlaštenog veterinara) za izvršeni rad

IV) Maksimalan iznos potpore iz Programa u tijeku godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona korisnik potpore iznosi 2.000,00 kuna.

V) Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za potporom ove mjere bude veći od predviđenih novčanih sredstava u Proračunu, predviđena novčana sredstva za ovu mjeru proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore

C) Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji :

I) Prijavljenu stoku na gospodarstvu u Središnji registar kopitara, odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o  posjedu /broju stoke na  gospodarstvu

II) Preslika dokumentacije o nastaloj šteti od nadležnih službi a koja je nastala uslijed

III) Nepredvidljivih gubitaka u stočarstvu ( grla,stada,jata ,..)

Podnositelj zahtjeva, ostvaruje pravo na potporu u iznosu u vrijednosti od 25% troška procijenjene štete u uzgoju i proizvodnji. Maksimalan iznos potpore  iz Programa u tijeku godine po pojedinoj  pravnoj ili fizičkoj osobi iznosi 5.000,00 kuna.

Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za potporom ove mjere bude veći od predviđenih novčanih sredstava u Proračunu, predviđena novčana sredstva za ovu mjeru proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore

D) Sufinanciranje troškova uzgojno selekcijskog rada za izvorne i zaštićene pasmine:

I) Prijavljenu stoku na gospodarstvu u Središnji registar kopitara, odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o  posjedu /broju stoke na  gospodarstvu

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje

 

5. Potpora zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava :

Podmjera 5.1. - Poticanje osnivanja novih poljoprivrednih zadruga i udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda:

A) Troškove osnivanja i djelovanja novih zadruga, udruga i proizvođačkih poljoprivrednih grupa/organizacijakoje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

Podmjera 5.2. - Poticanje rada zadruga i udruga:

A) Troškove rada u cilju poticanja rada i djelovanja postojećih zadruga, proizvođačkih poljoprivrednih grupa/organizacija i udruga koje se bave promicanjem i unaprjeđenjem poljoprivredne proizvodnje i prerade, te strukovne organizacije koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda

B) Korisniku, sudionicima i organizatorima manifestacija, kao posebna potpora poljoprivredi, koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuje se za sajmove, festivale, smotre, natjecanja i druge srodne manifestacije

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

 

6. Potpora županijskih proizvoda-stvaranje, promidžba i prodaja  županijskih proizvoda:

Podmjera 6.1.

Troškove utvrđivanja kriterija i odabira proizvoda koji će biti prepoznatljiv županijski proizvod, te izradu pravilnika, konzultantskih troškova, troškovi istraživanje tržišta, izradu vizualne oznake proizvoda, pečata i drugih administrativnih troškova, troškovi provođenja analize i utvrđivanja razine kvaliteteizabranih proizvoda, troškovi kontrole proizvodnog procesa, i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog ,troškovi definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, troškovi izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka, troškovi akreditacije proizvoda za dodjelu oznaku robne marke i troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.

Podmjera 6.2.

I) Korisniku, sudionicima i organizatorima manifestacija, kao posebna potpora poljoprivredi u okviru horizontalnih instrumenata potpore koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuje se za sajmove, festivale, smotre, natjecanja i druge srodne manifestacije koje su od značaja za razvoj poljoprivrede, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine

II) Troškove vezane uz zakup izložbenog prostora, promidžbeni materijal, brošure, letke, nabavu narodnih nošnji, instrumenata, za projekte promidžbe i marketinške pripreme proizvoda, izrada i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brenda, dizajn etikete, ambalaže, kao i druge opravdane troškove

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.

 

7. Potpora izlagačima za sudjelovanje na poljoprivrednim manifestacijama i događanjima:
Troškove sudjelovanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na inozemnim i tuzemnim sajmovimamanifestacijama, festivalima i natjecanjima, promocija poljoprivrednih proizvoda

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 10,000,00 kn po korisniku godišnje.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.edubrovnik.org/natjecaji-i-pozivi/javni-poziv-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-poljoprivredi-dubrovacko-neretvanske-zupanije-2017-godini/

 

 

 

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu – 2017.g.

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Turizam

Trajanje natječaja

13.04.2017 - 15.11.2017.

Prijavitelji

Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Fizičke osobe, Ostalo

Korisnici

Mikro, mala i srednja trgovačka društva; obrti;zadruge; djelatnosti slobodnih zanimanja;fizičke osobe koje mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu

Predmet/ svrha

Unapređenje turizma u Gradu Zagrebu kroz poboljšavanje kvalitete usluga, smještaja, događaja itd.

Prihvatljivi troškovi

Unapređenja ukupne turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama;organizacije događanjabrendiranja i promocije i realizacije drugih programa/projekata koji doprinose poticanju razvoja turizma i obogaćivanju turističke ponude Grada Zagreba.

Najviši iznos bespovratnih sredstava

50.000,00 HRK

Intenzitet

Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju predloženog programa/projekta najviše do 50% ukupno prijavljenih troškova u troškovniku.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-potpora-za-poticanje-razvoja-turizma-u-gradu-zagrebu-2017-g

info@eu-projekti.com

 

 

JAVNI  POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2017. Godini

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda

Županija

Požeško-slavonska županija

Trajanje natječaja

01.01.2017. - 30.11.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

„Jedan poduzetnik“ -poljoprivredno gospodarstvo (podrazumijevaju se OPG ili obrt) upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Požeško-slavonske županije.

Predmet/ svrha

Potpora za OPG i obrte

Prihvatljive aktivnosti/ Iznos bespovratnih sredstava / Intenzitet

A) MJERA 1: Kupovina crne slavonske nazimice/nerasta: 1) Kupovina valjane suprasne nazimice Crne slavonske svinje ili testiranog  nerasta Crne slavonske svinje.

2) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja ili do max 1.300,00 kn/kom odnosno do najviše 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

B) MJERA 2:Program edukacije,stručnog osposobljavanja i nastup na tuzemnim sajmovima/izložbama: 1) Pokriće dijela troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao i predstavljanje na inozemnim sajmovima.

2) Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50% dokumentiranih izdataka, ali ne više od 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

C) MJERA 3: Kamata na poljoprivredne kredite: 1) Subvencija kamata na kredite poslovnih banaka koji su namijenjeni za: A) sufinanciranje troškova sustava navodnjavanja radno intenzivnih kultura

B) bioplinska postrojenja, biomasa za sušenje duhana,solarni paneli

C) sufinanciranje troškova izgradnje modernizacije i rekonstrukcije plastenika i staklenika za proizvodnja povrća i cvijeća

D) osnovna i obrtna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju

E) legalizacija poljoprivredno/gospodarskih objekata

2) Iznos potpore: do 3,0 postotna poena godišnje kamate na poduzetnički kredit. Subvencionira se samo redovna kamata koja je od strane korisnika uplaćena na račun poslovne banke

D) MJERA 4: Specifični program razvoja poljoprivrede: 1) Sufinancirat će se aktivnosti koje nisu obuhvaćene nekom od postojećih mjera iz ovog Javnog poziva,a koje pridonose konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva (nabava i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje, nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče,modernizacija postojećih plastenika ili staklenika, nabava i postavljanje zaštitne ograde, nabavu informacijsko-komunikacijske opreme i programa ,….)

2) Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50% dokumentiranih izdataka , ali ne više od 10.000,00 kn po korisniku godišnje

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/112-dodjela-potpora-u-poljoprivredi.html

 

 

 

Javni poziv - davanje na korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poduzetništvo, Ostalo

Županija

Krapinsko – zagorska

Trajanje natječaja

28. ožujak 2017. - 30. studenog 2017.

Predmet javnog poziva

Poslovni prostor na korištenje : A) II/01 16,96 m2 Uredski prostor Potkrovlje Uredski namještaj za 2 radna mjesta

B) II/02 17,18 m2 Uredski prostor Potkrovlje Uredski namještaj za 2 radna mjesta

C) II/03 12,50 m2 Uredski prostor Potkrovlje Uredski namještaj za 1 radno mjesto

D) II/06 24,06 m2 Uredski prostor Potkrovlje Uredski namještaj za 3 radna mjesta

E) II/07 29,94 m2 Uredski prostor Potkrovlje Uredski namještaj za 4 radna mjesta

Prihvatljivi partneri

1. Obavljaju sljedeće djelatnosti: trgovinsku i/ili ugostiteljsku djelatnost, kladionice i kockarnice te koji obavljaju djelatnost koja narušava ugled Poduzetničkog inkubatora i ne posluju u skladu s praksom „dobrog poduzetnika“

2. Poduzetnici u teškoćama

3. Prijavitelji nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

4. Podnositelji koji imaju blokiran poslovni račun

5. Podnositelji kojima je izrečena pravomoćna presuda za jedno ili više kaznenih djelaudruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca

Predmet/ svrha

Dodjela bespovratnih potpora subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatoraKrapinsko- zagorske županije

Prihvatljive aktivnosti

1. Imati status poduzetnika početnika ili poduzetnika inovatora

2. Imati sjedište/prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije

3. Biti registriran za obavljanje jedne ili više djelatnosti iz sljedećih područja: A) energetska učinkovitost

B) ICT-a

C) multimedija, digitalna grafika, arhitektura i građevinarstvo, elektrotehnika ili elektroničko poslovanje

4. savjetodavne usluge

5. ostale uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju: A) Imati podmirene obveze prema državi

B) Imati podmirene obveze prema zaposlenicima

C) Ispunjavati propise o potporama male vrijednosti

6. koji ne ispunjavaju uvjete iz ove točke u slučaju da nisu popunjeni svi poslovni prostori

Iznos bespovratnih sredstava

ukupno 35.000.00 kn

Intenzitet

Minimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti pojedinačnom korisniku je 595,79 kuna.

Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti pojedinačnom korisniku je 51.373,80 kuna u 3 godineposlovanja.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.kzz.hr/javni-poziv-poslov-prostor-poduzetnicki-inkubator

 

 

 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza - NOVO

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Međimurska županija

Trajanje natječaja

12.6.2017. – 30.11.2017.

Prihvatljivi partneri

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

„Jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstavakoje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Međimurske županije.

Predmet/ svrha

Potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza

Prihvatljive aktivnosti/ Iznos bespovratnih sredstava/ Intenzitet

1. Ekološka poljoprivreda:

Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini koji ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.
Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

 

2. Iskorjenjivanja artritisa encefalitisa koza:

Subvencioniranje dijela troškova vađenja krvi kozama.

Do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna

Ukupan iznos bespovratnih sredstava

950.000,00 kuna

Maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 15.000,00 EUR

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://medjimurska-zupanija.hr/2017/06/12/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-ekolosku-poljoprivredu-i-iskorjenjivanje-artritisa-encefalitisa-koza/

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

20.03.2017. – 01.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Proizvođač poljoprivrednih proizvoda i sektorska udruženja poljoprivrednika registrirana kao udruge, zadruge, klasteri i slično.

Predmet/ svrha

Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka utvrđivanje kvalitete i stvaranja robne markepojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Osječko-baranjske županije.

Prihvatljive aktivnosti

Troškovi: 1. Istraživanja tržišta

2. Provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda

3. Definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke

4. Izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka

5. Akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa)

6. Izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti

Najviši iznos bespovratnih sredstava

30.000.00 kn

Intenzitet

100%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

20.03.2017. – 01.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvoobrt, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Predmet/ svrha

Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i očuvanje tradicije, odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljive aktivnosti

Troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama

Najviši iznos bespovratnih sredstava

10.000.00 kn

Intenzitet

100%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

20.03.2017. – 01.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu, registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvoobrt, mikro i mali poduzetnik, a upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Predmet/ svrha

Povećanje, modernizacija i unaprjeđenje prerade poljoprivrednih proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljive aktivnosti

Troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda

Najviši iznos bespovratnih sredstava/Intenzitet

50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna

Stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70%prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

20.03.2017. – 01.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvoobrt, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Predmet/ svrha

Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu.

Prihvatljive aktivnosti

Trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija

Najviši iznos bespovratnih sredstava/Intenzitet

40% od cijene 1 analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000 kuna.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode na području Osječko-baranjske županije

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

20.03.2017. – 01.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Predmet/ svrha

Potpora se odobrava u slučaju štete od elementarne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena elementarna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja

Najviši iznos bespovratnih sredstava/Intenzitet

25% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 10.000,00 kuna.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

20.03.2017. – 01.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

1. Mladi poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva.

2. Primarna poljoprivredna djelatnost iz prethodnog stavka je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu ili proizvodnja proizvoda u stočarstvu

3. Ne smije biti nositelj poljoprivrednog gospodarstva kraće od 1, a duže od 3 godine, prije podnošenja zahtjeva za potporu, mora imati sjedište odnosno prebivalište na području Županije i ulaganje mora biti na području Županije.

4. Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 1.000 do 7.999 eura.

Predmet/ svrha

Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti

Troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje

Najviši iznos bespovratnih sredstava/Intenzitet

50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 70.000,00 kuna

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

Javni poziv za tekući projekt T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. Godini

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poduzetništvo, Ostalo

Županija

Koprivničko-križevačka županija

Trajanje natječaja

24.03.2017. – 01.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Fizičke i pravne osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko-križevačke županije

Predmet/ svrha

Legalizacija izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi

Prihvatljive aktivnosti

1.  Potrebno je priložiti račun ovlaštenog projektanta i geodete, te Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije

2. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

3. Zahtjev za subvencioniranje podnosi se jednom godišnje

Iznos bespovratnih sredstava

100.000,00 kuna

Intenzitet

50% troškova izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a maksimalno 10.000,00 kuna

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projek-t-100032-subvencija-poljoprivrednicima-izrada-dokumentacije-za-legalizaciju-izgradenih-gospodarskih-objekata-u-poljoprivredi-na-podrucju-koprivnicko/

 

 

 

NATJEČAJ za dodjelu poduzetničkih kredita

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poduzetništvo

Županija

Sisačko-moslavačka

Trajanje natječaja

13.3.2017 - 15.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

1. Subjekti malog gospodarstva - obrti, trgovačka društva i zadruge

2. Prednost - novo zapošljavanje

3. Najmanje 75% privatnog vlasništva u vlasničkoj strukturi na dan podnošenja zahtjeva za kredit

4. Ostvarena neto dobit za prethodnu godinu poslovanja >=0, odnosno ostvareni dohodak >=0

5. Reguliran dug prema državi

Partneri

Jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko - moslavačke županije i poslovne banke koje su prihvatile partnerstvo i koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije.

Predmet/ svrha

Razvoj povoljnog financijskog okruženja na području Sisačko-moslavačke županije te omogućiti gospodarstvu, malim i srednjim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima i drugimajednostavniji, brži i kvalitetnijipristup financijskim sredstvima čime se olakšava pokretanje novih poduzeća te širenje i rast poslovanja postojećih.

Prihvatljive aktivnosti

1. Kupnja, izgradnja, uređenje poslovnog prostora ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)

2. Kupnja opreme ili dijela opreme (strojevi, uređaji, vozila i dr.)

3. Kupnju zemljišta u svrhu poduzetničke djelatnosti

4. Refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita za iste ili slične namjene

5. Obrtna sredstva u visini do najviše 30% ukupnog iznosa odobrenog kredita

6. Dio kreditnih sredstava (iz dijela obrtnih sredstava) može se koristiti i za podmirenje obveza prema dobavljačima, državi, te drugim vjerovnicima uz uvjet da se radi o dospjelim neizmirenim obvezama

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) (kredita)

100.000.000,00 kuna (50.000,00 kuna i nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj

sposobnosti poduzetnika)

 

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.smz.hr/site/natj/javni/details/232-natjeaj-za-dodjelu-poduzetnikih-kredita

 

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2017. godinu

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda

Županija

Karlovačka

Trajanje natječaja

20.ožujka 2017. - 15.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Aktivnost 2. - Potpora poljoprivrednim gospodarstvima za članstvo u LAG-u:

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji. Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvoobrt, trgovačko društvo ili zadruga.

 

Aktivnost 4. - Sufinanciranje programa i projekata u cilju razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora:

Poduzetnici, fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije.

 

Aktivnost 5. - Pokroviteljstvo tradicionalnih manifestacija koje promiču poljoprivrednu proizvodnju i trženje poljoprivrednih proizvoda:

Poduzetnici, fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije.

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnost 5. - Karlovačka županija će kao suorganizator i pokrovitelj tradicionalnih manifestacija, natjecanja i

izložbi, a koje promiču poljoprivrednu proizvodnju, sufinancirati troškove organiziranja sukladno Uputi župana za provedbu postupka nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Iznos bespovratnih sredstava

Aktivnost 2. najviše 500,00 kn/korisniku/godišnje

Aktivnost 5. Maksimalni iznos potpore po jednoj manifestaciji je 10.000,00 kuna/godišnje.

Intenzitet

Aktivnost 2. 70% iznosa članarine u 2017. godini

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://www.kazup.hr/natjecaji/poljoprivreda.html

 

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji u Karlovačkoj županiji za 2017. Godinu

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda

Županija

Karlovačka

Trajanje natječaja

20.ožujka 2017. - 15.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji. Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvoobrt, trgovačko društvo ili zadruga.

Predmet/ svrha

Potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije

Prihvatljive aktivnosti

A) Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju: 1. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje

2. Unapređenje biljne proizvodnje: A) Kalcizacija kiselih tala

B) Sustavi za navodnjavanje uključujući i izgradnju/kupnju akumulacijskih sustava

C) Sustavi za obranu od tuče

D) Ograde i armature u voćnjacima i vinogradima

E) Oprema za proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda u zaštićenom prostoru

F) Folija za proizvodnju jagoda i povrća na otvorenom

3. Unapređenje stočarske proizvodnje: A) građenje i rekonstrukcija kapaciteta za sakupljanje i odlaganje stajskog gnoja i gnojovke

B) Kupnja silosa

C) Nabavka muzne opreme, mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka

4. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika

5. Premija osiguranja usjeva nasada i životinja

6. Legalizacija objekata poljoprivredne namjene

 

B) Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda: 1. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u sektoru prerade –subvencija kamata

2. Unapređenje prerade u biljnoj proizvodnji: A) Opremanje vinskih podruma

B) Nabavka opreme za preradu i pakiranje voća i povrća

C) Nabavka opreme za preradu, pakiranje i sušenje poljoprivrednih proizvoda

3. Unapređenje prerade u stočarskoj proizvodnji: A) Opremanje mini sirana

B) Nabavka opreme za proizvodnju svježeg sira i vrhnja

4. Analiza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

5. Certificiranje proizvoda: A) Certificiranje kupusa sorte „ogulinac“

B) Uvođenje standarda i sustava kontrole kvalitete u poljoprivrednu proizvodnju

6. Promocija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda: A) Sudjelovanje na sajmovima izvan Karlovačke županije

B) Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda

Iznos bespovratnih sredstava

Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iz Proračuna Karlovačke županije - 50.000,00 kuna.

Ovisno o Uredbi Komisije tijekom godine 1 korisnik može najviše povući 15.000 eura, to jest 200.000 eura

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://www.kazup.hr/natjecaji/poljoprivreda.html

 

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama na području Osječko-baranjske županije

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Kultura, Ostalo

Županija

Osječko - baranjska županija

Trajanje natječaja

20.3.2017 - 15.12.2017

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnik potpore je jedinica lokalne samoupraveustanovaznanstvena i obrazovna institucijaudruga registrirana za očuvanje tradicije i kulturne baštine, te druge fizičke i prave osobe.

Predmet/ svrha

Potpora za manifestacije dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, autohtonim proizvodima, očuvanjem tradicije i kulturne baštine, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama, znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljive aktivnosti

Troškovi zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama

Intenzitet

50%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

 

 

Javni poziv za aktivnost A 100106 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OBRTNICIMA –STJECANJE ZNANJA I VJEŠTINA na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. Godini

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Obrazovanje

Županija

Koprivničko-križevačka županija

Trajanje natječaja

24.03.2017. – 15.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Fizičke osobe/obrtnici

Predmet/ svrha

Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina

Prihvatljive aktivnosti

Polaganje majstorskog ispit odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti

Iznos bespovratnih sredstava

150.000,00 kn

Intenzitet

50% troška vezanog uz polaganje ispita

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://kckzz.hr/javni-poziv-za-aktivnost-a-100106-potpora-male-vrijednosti-obrtnicima-stjecanje-znanja-i-vjestina-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije-u-2017-godini/

 

 

 

Javni poziv za tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poduzetništvo, Ostalo

Županija

Koprivničko-križevačka županija

Trajanje natječaja

24.03.2017. – 15.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

JLS, gospodarske pravne osobe i OPG-i u sustavu PDV-a  s područja Koprivničko-križevačke županija

Predmet/ svrha

Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora

Iznos bespovratnih sredstava

230.000,00 kn

Intenzitet

1. Gospodarske pravne osobe i OPG-i subvencionirati će se 30% iznosa računa, najviše do 30.000,00 kn - za tu namjenu osigurana sredstva u iznosu 130.000,00 kn

2. JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II. i III. skupine (do 100% u odnosu na nacionalni prosjek) subvencionirati će se 30% troškova : A) do 50.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine

B) do 40.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine

C) do 30.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. Skupine

3. Komunalni i vodni doprinos nisu prihvatljivi trošak, dok je PDV prihvatljiv, ukoliko JLS nije Odlukom predstavničkog tijela ovlastio pravnu osobu koja je u sustavu PDV-a. U Proračunu su za tu namjenu osigurana sredstava u iznosu 100.000,00 kn.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100004-poticanje-izgradnje-gospodarskih-gradevina-sufinanciranjem-glavnih-gradevinskih-projekata-javnog-i-privatnog-sektora-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije/

 

 

Javni poziv za aktivnost A 100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. Godini

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poduzetništvo, Ostalo

Županija

Koprivničko-križevačka županija

Trajanje natječaja

24.03.2017. – 15.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Poduzetnici (tvrtke, obrti i zadruge) i poljoprivrednici (OPG)

Predmet/ svrha

Marketinške promocije vlastitih proizvoda zainteresirani za zajedničkim sudjelovanjem na inozemnim i međunarodnim sajmovima

Prihvatljive aktivnosti

1. Županija podmiruje cjelokupne troškove izložbenog prostora, smještaja i prijevoza

2. Poduzetnici odnosno interesne grupe poduzetnika obvezni su podnijeti izvještaj o održanom sajmu sa priloženim fotografijama. Također su dužni na izložbenom prostoru na vidljiv način istaknuti obilježja Županije.

3. Ukoliko sajam nije održan ili nije podnijet izvještaj, Županija će tražiti povrat sredstava.

Iznos bespovratnih sredstava

30.000,00 kn - Maksimalni iznos potpore po jednom sajmu iznosi 10.000,00 kn

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://kckzz.hr/javni-poziv-za-aktivnost-a-100021-zupanijski-obrtnicki-i-gospodarski-sajmovi-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije-u-2017-godini/

 

 

 

Javni poziv za aktivnost A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. Godini

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Koprivničko-križevačka županija

Trajanje natječaja

24.03.2017. – 22.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije

Predmet/ svrha

Subvencioniranje poticanja prehrane osnovnog stada u pčelarstvu ili prihrane pčelinjih zajednica u svrhu održavanja matičnog stada

Prihvatljive aktivnosti

Za podnositelje zahtjeva prihvatljivi su računi iz 2017. godine, a za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak

Podnositelj zahtjeva mora u 2017. godini biti evidentiran u Hrvatskom pčelarskom savezu i mora imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza

Zahtjev za subvencioniranje troškova nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica podnosi se jednom godišnje

Iznos bespovratnih sredstava

60.000,00 kuna

Intenzitet

Troškovi nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica u iznosu od 20 kuna/košnici, odnosno ne više od 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100040-potpore-male-vrijednosti-u-pcelarstvu-2/

 

 

 

Javni poziv za tekući projekt T 100010 POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Koprivničko-križevačka županija

Trajanje natječaja

24.03.2017. – 22.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imati sjedište ili  prebivalište na području Koprivničko – križevačke županije

Predmet/ svrha

Subvencioniranje podizanja novih višegodišnjih nasada

Prihvatljive aktivnosti

1. Subvencionirati će se sadnja novih nasada voćnjaka, na površini ne manjoj od 0,25 ha,  iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici je 40% od prosječne cijene sadnice, ali ne više od   12,00 kn (s PDV-om), za orahe ne više od 32,00 kune (s PDV-om). Maksimalni iznosi potpore odnose se na prosječne cijene sadnice po pojedinoj vrsti sadnica

2. Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove loze na površini ne manjoj od 0,25 ha40%prosječne cijene loznog cijepa, a najviše 4,00 kn prosječne cijene loznih cijepova

3. Subvencionirati će se sadnja novih nasada jagoda minimalno za 3.000 komada sadnica jagoda40% prosječne cijene sadnice ali ne više od 0,6 kuna prosječne cijene sadnica

4. Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine

Iznos bespovratnih sredstava

200.000,00 kuna

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100010-poticanje-novih-visegodisnjih-nasada-2017/

 

 

 

Javni poziv za tekući projekt: T 100053 potpora male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine – poljoprivreda

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda

Županija

Koprivničko-križevačka županija

Trajanje natječaja

24.03.2017. – 22.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije

Predmet/ svrha

Za postizanje standarda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva

Prihvatljive aktivnosti

1. Kupnja poljoprivrednog zemljišta, kupnja stoke, kupnja pčelinjih zajednica, kupnja zaštićenog prostora za proizvodnju povrća, voća, gljiva i cvijeća sa pripadajućom opremom i podizanje višegodišnjih nasada (sadnice).

2. Subvencionirano gospodarstvo realizacijom subvencije mora dostići ekonomsku veličinu od minimalno 2.000,00 Eura u skladu sa FADN kalkulatorom

Iznos bespovratnih sredstava

200.000,00 kuna

Intenzitet

50%, ali ne više od 50.000,00 kuna (sa PDV-om,) od prihvatljivih troškova uvažavajući ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od fiskalne godine

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100053-potpora-male-vrijednosti-za-postizanje-standarda-ekonomske-velicine-poljoprivreda-2/

 

 

 

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga - NOVO

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poduzetništvo, Ostalo

Županija

Međimurska županija

Trajanje natječaja

5.12.2016. - 31.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mali i srednji poduzetnici

Predmet/ svrha

Potpora male vrijednosti olakšanje pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike na području Međimurske županije

Prihvatljive aktivnosti

1. Potpora male vrijednosti dodijelit će se za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava

2. Pod troškovima izrade prijavne dokumentacije podrazumijevaju se vanjske stručne usluge izrade prijavnih obrazacaposlovnog planainvesticijske studijemarketinške strategije i ostalih obrazaca koji su sastavni dio dokumentacije javnog poziva na koji je projektni prijedlog kandidiran

Iznos bespovratnih sredstava

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 3.000,00 kn, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 kn

Jednom poduzetniku može se temeljem ovog poziva dodijeliti samo jedna potpora.

Intenzitet

Za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga :

A) Poduzetnicima koju prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore jednakim ili manjem od 300.000,00 kn dodjeljuje se potpora za troškove pripreme prijavne dokumentaciji u sljedećim intenzitetima :

I)mikro, mali i srednji poduzetnici – intenzitet potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno 3.000,kn

B) Poduzetnicima koju prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore većem od 300.000,00 kn dodjeljuje se potpora za troškove pripreme prijavne dokumentaciji u sljedećim intenzitetima:

 I) mikro i mali poduzetnici – intenzitet potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kn

II) srednji poduzetnici – intenzitet potpore 40% od opravdanih troškova, a maksimalno 12.000,00 kn

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://medjimurska-zupanija.hr/natjecaji-i-pozivi/page/2/

 

 

 

Javni poziv za tekući projekt: T 100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda

Županija

Koprivničko-križevačka županija

Trajanje natječaja

24.03.2017. – 31.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s prebivalištem, odnosno sjedištem u Koprivničko-križevačkoj županiji

Predmet/ svrha

Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Prihvatljive aktivnosti

1. Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja

2. Zdravstvena zaštita životinja (uključujući i pčele) za korisnike iz JLS I, II i III skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja

3. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poljoprivrednih gospodarskih objekata za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja

4. Rana dijagnostika graviditeta kod krava, kobila, krmača, koza i ovaca gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredni proizvođači sa cijelog područja Koprivničko – križevačke županije

5. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak

Iznos bespovratnih sredstava

100.000 kuna – do 10.000 kn po korisniku

Intenzitet

30%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100054-potpora-male-vrijednosti-za-zdravlje-i-jacanje-genetskog-potencijala-u-stocarstvu-2/

 

 

 

Javni poziv za tekući projekt: T – 100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poljoprivreda, Ostalo

Županija

Koprivničko-križevačka županija

Trajanje natječaja

24.03.2017. – 31.12.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

OPG-i, obrtnici, zadruge i trgovačka društva, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Predmet/ svrha

Osiguranje poljoprivrednih dobara

Prihvatljive aktivnosti

Osiguranje poljoprivredne proizvodnje na vlastitom poljoprivrednom zemljištu, s ciljem smanjenja iznosa šteta uslijed mogućih elementarnih nepogoda, te osiguranje plastenika i staklenika za štete nastale uslijed olujnog nevremena i tuče

Iznos bespovratnih sredstava

300.000 kuna – Minimalni iznos – 150 kn, maksimalni iznos 15.000 kn, skupna polica maksimalni iznos 20.000 kn

Intenzitet

25%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100015-poticanje-osiguranja-u-poljoprivredi-2017/

 

 

 

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KK.03.2.2.02)

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poduzetništvo

Trajanje natječaja

09.12.2016. - 31.12.2017.

Iznosi sredstava

15.128.235 

Prihvatljivi prijavitelji

Mala i srednja poduzeća (partnerstva i partnerske organizacije nisu prihvatljive)

Prihvatljive aktivnosti

A) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. Uredbe Komisije (EU) 651/2014) : Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoj
B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 Uredbe Komisije (EU)
651/2014) : Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
C)Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti – de minimis) : Priprema natječajne dokumentacije, Upravljanje projektom, Informiranje i vidljivost i Revizija projekta

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

114.000.000,00 kuna (760.000,00 HRK - 7.600.000,00 HRK)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-kk-03-2-2-02

info@eu-projekti.com

 

 

 

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 Trajno otvoreni poziv

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poduzetništvo

Trajanje natječaja

10.05.2017. - 31.12.2017.

Iznosi sredstava

5.000.000 

Prihvatljivi prijavitelji

Mala i srednja poduzeća

Predmet i cilj

Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-auvodeći proizvode na nova tržišta samim time pomažući da hrvatskogospodarstvo raste i napreduje.

Prihvatljive aktivnosti

Nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com i/ili www.auma.de

Prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač

Troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH

Izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH

Sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH

Informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost

Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

37.500.000,00 HRK (100.000,00 HRK - 1.000.000,00 HRK)

Intenzitet potpore

Srednje poduzeće 65% prihvatljivih troškova

Mikro poduzeće i malo poduzeće 85% prihvatljivih troškova

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-kk-03-2-1-07-trajno-otvoreni-poziv

info@eu-projekti.com

 

 

Podrška razvoju Centara kompetencija KK.01.2.2.03. Ograničeni poziv

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Ostalo

Trajanje natječaja

15.05.2017. - 31.12.2017.

Iznosi sredstava

104.797.000 

Prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Klasteri

Definirana su tri modela CEKOM-a (Centara kompetencije)

Model 1. : A)CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja na projektima istraživanja i razvoja

B) CEKOM zajednica prijavitelja između najmanje dva poduzetnika i jedne ili više javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja

Model 2. : CEKOM Inovacijski klaster koji uključuje najmanje tri poduzetnika i po potrebi jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja

Model 3. : CEKOM pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

785.977.500,00 HRK (7.485.500,00 HRK - 112.282.500,00 HRK)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-centara-kompetencija-kk-01-2-2-03-ograniceni-poziv

 info@eu-projekti.com

 

 

Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za podršku razvoju MSP u turizmu

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poduzetništvo, Turizam

Trajanje natječaja

9.1.2017. - 31.12.2017.

Prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća;

Predmet/ svrha

Poboljšanje razvoja malih i srednjih poduzeća tijekom turističke sezone, kako bi se produljila dužina trajanja sezone, ali i sama kvaliteta usluge koja se nudi domaćim i stranim turistima.

Prihvatljive aktivnosti, troškovi i intenzitet potpore

Potpore za: A)regionalno ulaganje : 1.u korist nove ekonomske djelatnosti

2. ulaganja u materijalnu (pripreme zemljišta, gradnju i rekonstrukciju zgrada, nabavu strojeva , opreme i alata) i nematerijalnu imovinu (upotrijebiti isključivo u poslovnoj jedinici, voditi s kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine)

3. Ulaganje MSP mora se zadržati na mjestu ulaganja3 godine

4. Promjene u proizvodnom procesu ukoliko odgovaraju određenim uvjetima

5. Intenzitet potpore: 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike

6. Korisnik mora osigurati barem 25% sredstava

B) savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 1. Izravno vezane za projekt

2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu

C) MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 1. Izravno vezane za projekt

2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu

D) usavršavanje: 1. Izravno vezane za projekt

2. Intenzitet potpore -2 milijuna eura po projektu: A) srednja poduzeća60% prihvatljivih troškova70% prihvatljivih troškova ako je radnik s invaliditetom ili radnik u nepovoljnom položaju

B)Mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova

3. Troškovi predavača i polaznika izravno vezanih za projekt

E) ulaganje za MSP-ove: 1.materijalna i nematerijalna (isključivo za poduzetnika koji prima poticaj, vodi se kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine) potpora poslovnim jedinicama

2. Intenzitet potpore: A) 10%prihvatljivih troškova za srednja poduzeća

B) 20%prihvatljivih troškova za mala poduzeća

3. Prag od 7,5 milijuna eura po poduzetniku

Iznos bespovratnih sredstava

Za program je izdvojeno 50.000.000,00 € u razdoblju od 2014. – 2020.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.mingo.hr/page/stupila-na-snagu-druga-izmjena-programa-dodjele-drzavnih-potpora-za-podrsku-razvoju-msp-u-turizmu

 

 

 

Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poduzetništvo

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

22.05.2017. - 31.12.2018. (od 22. svibnja do 29. prosinca 2017.) i (od 16. travnja do 31. prosinca 2018.)

Iznosi sredstava

5.000.000 

Prihvatljivi prijavitelji

Mala i srednja poduzeća

Predmet/ svrha

Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda kako bi povećanjem kvalitete poboljšalaatraktivnost proizvoda i povećala šansa da se domaći proizvodi probiju na zajedničko europsko tržište

Prihvatljivi troškovi

Troškovi : A) pripreme propisane tehničke dokumentacije ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije

B) transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti

C) postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti

D) svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

Prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti

Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

38.000.000,00 HRK (20.000,00 HRK - 1.000.000,00 HRK)

Intenzitet

A) mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova

B) srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista-kk-03-2-1-08-otvoreni-postupak-u-modalitetu-trajnog-poziva

info@eu-projekti.com

                                                        

 

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (KK.01.2.1.01)

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Znanost i tehnologija

Trajanje natječaja

04.05.2016. - 31.12.2019.

Iznosi sredstava

99.623.415 

Prihvatljivi prijavitelji

Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća

Prihvatljivi partneri

Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Ustanove; poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose istraživanju i razvoju znanosti pomažući proizvodnju i inovaciju, svi koji doprinose stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti istraživanja i razvoja : temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studije izvedivosti.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

748.000.000,00 HRK (190.000,00 HRK - 56.000.000,00 HRK)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja

info@eu-projekti.com

 

 

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti

Vrsta natječaja

Kreditiranje

Tema/sektor

Poduzetništvo

Županija

Zagrebačka županija/Grad Zagreb

Trajanje natječaja

08.05.2017. - 31.12.2020.

Prihvatljivi partneri

Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Županije/grada Zagreba

Predmet/ svrha

Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje se sekundarni zadatak poticanje malog i srednjeg poduzetništva sa ciljem dodatnog zapošljavanja uz konstantan i stabilan dotok povoljnih kredita koji će stabilizirati oslabljeno tržište.

Prihvatljive aktivnosti i stope kreditiranja

1.  Namjena kredita : A) Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)

B) kupnja nove opreme ili novog dijela opreme

2. Visina kredita: A) od 100 000 – 5 000 000 kuna (1 kredit godišnje po poduzetniku)

B) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% (uslužna djelatnost) i 30% (proizvodna djelatnost)

3. Nominalna kamatna stopa – najviše 7% u trenutku sklapanja ugovora, ukoliko je HAMAG BICRO jamac 6,5%

4. Troškovi obrade kredita – najviše 0,5%

5. Rok otplate kredita: A) 10 godina – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

B) 7 godina - kupnja nove opreme ili novog dijela opreme

6. Rok iskorištenja kredita – 12 mjeseci

7. Visina jamstva – 1:1,5

8. Instrumenti osiguranja: A) Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke

B) Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/3/javni-natjecaj-za-prikupljanje-poduzetnickih-zahtj

 

 

 

Obzor 2020. – program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. 

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Znanost, Industrijsko, Ostalo

Trajanje natječaja

2014. do 2020.

Prihvatljivi partneri

Fakulteti, sveučilišta, znanstveno-istraživački centri ili instituti, mikro i mala i srednja poduzeća, velike kompanije, javne ustanove, civilne udruge – sve organizacije koje imaju pravnu osobnost. Fizičke osobe - za financiranje istraživača Marie Skłodowska Curie i stipendije Europskog istraživačkog vijeća sa svojom matičnom institucijom.

Prihvatljivi partneri

Minimalno tri partnera iz tri različite države članice EU-a ili države pridružene Obzoru 2020.

Predmet/ svrha

Jačanje položaja EU u znanosti, Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama i za rješavanje izazova kao što su klimatske promjene, razvijanje održivog prijevoza i mobilnostismanjenje cijenaobnovljivih izvora energije, osiguravanje sigurnosti hrane ili suočavanje s problemima koji se odnose na starenje stanovništva.

Prihvatljive aktivnosti provode se kroz

"Izvrsna znanost" : A) Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje istraživanja u  graničnim područjima znanosti

B) Buduće i nadolazeće tehnologije(FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte

C) Aktivnosti MCS (Marie Curie Sklodowska Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnojmobilnosti

D) Istraživačke infrastrukture(RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture

„Industrijsko vodstvo“ : A)„Vodstvo u omogućavajućim tehnologijama" (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe, odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET): informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada i svemir.

B) Malo i srednju poduzetništvo : 1. „Pristup rizičnom kapitalu“ s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovacijskog razvoja i aktivnost

2. „Inovacija u malim i srednjim poduzećima“ pomoću kojih se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.

„Društveni izazovi“ : A)Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života

B) Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija

C) Sigurna, čista i učinkovita energija

D) Pametni, zeleni i integrirani promet

E) Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine

F) Uključiva inovativna i promišljena društva

G) Sigurna društva

Mogućnosti za male i srednje poduzetnike

Namijenjeno je oko 20% ukupnog proračuna za prioritet „Društveni izazovi“ i „Vodstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama“

Posebne aktivnosti u okviru prioriteta „Industrijsko vodstvo“ - „Inovacija u MSP“ i „Pristup rizičnom kapitalu“, namijenjene su isključivo malim i srednjim poduzećima

Pruža potpora za sudjelovanje i u prvom prioritetu Obzor 2020, izvrsnoj znanosti kroz aktivnosti Marie S. Curie i aktivnostima u području budućih i nadolazećih tehnologija(FET)

Aktivnosti Europske poduzetničke mreže (Enterprise Europe Network) i inicijativa Eurostars, malim i srednjim poduzećima će dodatno olakšati pristup Obzoru 2020.

Obzor 2020. pojednostavljuje pravila te se to očituje kroz: A) Jedinstveni skup pravila prilagođen je cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađen s financijskim uredbama, koherentan s ostalim novim programima EU

B)Pojednostavljene stope financiranja i jedinstvena stopa za indirektne troškove

C)Jednostavni evaluacijski kriteriji – izvrsnost, učinak i implementacija

D) Novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije su: predkomercijalne odnosno predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti

E) Međunarodno sudjelovanje je olakšano, ali bolje štiti interese EU

F) Jednostavnija pravila za financiranje

G)Manje i preciznije ciljane kontrole i revizije

H) Poboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva

Iznos bespovratnih sredstava - Ukupno

A) Jačanje položaja EU u znanosti s namjenskim sredstvima od

B) Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama sa

C) Pomoći za rješavanje izazova s kojima se suočavaju svi Europljani

78,6 milijardi eura

A)24,598 milijuna eura

B)17,938 milijuna eura

C)31,748 milijuna eura

Intenzitet

Bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje)

Bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju)

Aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti)

Sufinanciranje aktivnosti (co-funding)

Nagrade

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.strukturnifondovi.hr/obzor-2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

http://www.obzor2020.hr/

http://www.mobilnost.hr/index.php?id=785

 

 

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.)

Tema/sektor

Poduzetništvo

Trajanje natječaja

2014. do 2020.

Prihvatljivi partneri

Mala i srednja poduzeća, poduzetnici, poslovne organizacije za podršku poduzećima , građani koji žele biti samozaposleni ili se susreću s poteškoćama

Predmet/ svrha

Poticanje poduzetničke kulture i jačanjekonkurentnosti kako u Hrvatskoj tako i na zajedničkom Europskom tržištu uz pomoć financiranja projekata koji će pomoći malim i srednjim poduzećima.

Struktura programa

A) Financijski instrumenti namijenjeni su tvrtkama u različitim fazama njihovog životnog ciklusa: stvaranje, širenje i poslovni i transferi.

1. Instrument kapital za rast (EquityFacility for Growth) će pružiti rizični kapital poduzećima, posebice u svojoj fazi rasta.

2. Instrument za garancije zajmova (LoanGuaranteeFacility) će pokrivati kredite do 150.000 eura, te će biti na raspolaganju za sve vrste malih i srednjih poduzeća.

B) Enterprise Europe Network je "one-stop-shop" za poslovne potrebe malih i srednjih poduzeća u EU i šire. Ona okuplja više od 600 organizacija za potporu poduzećima iz preko 60 zemalja, uključujući gospodarske i industrijske komore, tehnološke centre ili razvojne agencije.

C) Potpora će se dati za poticanje trans-nacionalnih mreža, za razmjenu dobre prakse i utvrđivanje mogućnosti za širenje poslovnih aktivnosti.

Biti će uspostavljene inicijative poput Tjedna malog i srednjeg poduzetništva i Mreže žena poduzetnica

D) Analitički rad će se poduzeti kako bi se olakšalo „evidence-based“ stvaranje politike od strane nacionalnih i regionalnih donosioca politika. Takav rad uključuje prikupljanje i analizu podataka o izvedbi i politikama država članica i regija, kao i drugim gospodarstvima, ali i studije o najnovijim trendovima i razvoju u pojedinim sektorima u europskim i svjetskim tržištima.

E) COSME program će pružiti podršku malim i srednjim poduzećima kako bi se olakšalo širenje poslovanja na jedinstvenom tržištu EU-a te na tržištima izvan EU-a. Međunarodna poslovna suradnja će se poticati, posebice, kako bi se smanjila razlika u regulatornom i poslovnom okruženjuizmeđu EU i njezinih glavnih trgovinskih partnera.Besplatne usluge će se nastaviti, kao npr. usluge koje nudi IPR Helpdesk za Kinu, usluge koje pomažu u upravljanju pravom intelektualnog vlasništva i srodnim pitanjima u toj zemlji.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.strukturnifondovi.hr/cosme

http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=520

 

 

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tema/sektor

Poduzetništvo

Trajanje natječaja

2014. do 2020.

Prihvatljivi partneri / svrha

Svi koji Ulažu u rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije i pružaju potporu razvoja poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

Iznosi sredstava i raspodjela istih

Ukupna vrijednost projekta je 267.496.647,06 kuna sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 227.372.150,00 kuna.

Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).

Dodatnih 15 % sredstava financira RH te se budžet penje na 8,081 milijardi eura  od toga budžet se dijeli nasljedeći način : A) Zaštita okoliša, prometna infrastruktura i prilagodba klimatskim promjenama – 3,5 milijardi eura

B) Konkurentnost, istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, nisko ugljično gospodarstvo i obrazovanje – 2,7 milijardi eura

C) Podrška malim i srednjim poduzećima i ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije – 1,94milijardi eura

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Europska unija

fondovi@mrrfeu.hr

 

 

Program državnih potpora - za aktivnosti IRI

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poduzetništvo

Trajanje natječaja

2014. do 2020.

Prihvatljivi partneri

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća

Predmet/ svrha

Razvoja novihproizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa kroz  povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje,razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta poduzeća te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.

Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi

A)Regionalne potpore za ulaganje :

1.Potpore se mogu dodijeliti za početno ulaganje u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta, bez obzira na veličinu korisnika.

2. Prihvatljivi troškovi: A) troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

B) procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjestauslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od dvije godine

C) Kombinacija A) i B)

3. Ulaganje ostaje u području koje prima potporu tijekom najmanje 5 godinanakon dovršetka ulaganja. odnosno najmanje 3 godinenakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova – isto vrijedi i za zakup.

4. Postrojenja ili strojeve zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu - uzimaju se u obzir isključivo troškovi kupnje imovine od treće osobe nepovezane s kupcem. Transakcija se izvršava po tržišnim uvjetima.

5. Mogućnost pokrivanja troškova zbog promjene u proizvodnji ukoliko se ispunjavaju zadani uvjeti.

6. Nematerijalna imovina ako ispunjava sljedeće uvjete: A) upotrijebiti se isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu

B) mora se voditi kao imovina koja se amortizira

C) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem

D) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora rijekom najmanje 5 godinaili 3 godine u slučaju MSP-ova.

7. Povećanje plaća i broja zaposlenika na dotičnom području5 godinaili 3 godine u slučaju MSP-ova.

 

B)Potpore za projekte istraživanja i razvoja :

1. Biti će dodijeljene poduzetnicima koji provode projekteistraživanja, razvoja i inovacija usmjerene na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda, tehnologija, procesa ili usluga

2. Ako projekt obuhvaća jednu ili više kategorija:  A) temeljno istraživanje

B) industrijsko istraživanje

C) eksperimentalni razvoj

D) studije izvedivosti

3. Obzirom na projekte istraživanja i razvoja: A) Troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom Projektu

B) Troškovi instrumenata i opreme, Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta

C) Troškovi zgrada i zemljišta. Za zgrade se prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi

D) Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima

E) Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za Projekt

F) Režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

1.558.000.000,00 HRK (205.000.000,00 EUR

(25.000,00 EUR (190.000,00 HRK) - 7.500.000,00 EUR (57.000.000,00 HRK))

 

 

 

Intenzitet/ Osigurana sredstva

Ovisno o veličini poduzeća, namjeni i posebnim uvjetima maksimalno 100% troškova

Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25 % prihvatljivih troškovaiz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilokakve državne potpore

 

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.mingo.hr/page/stupio-na-snagu-program-drzavnih-potpora-za-aktivnosti-ir

 

 

 

Program dodjele državnih potpora - za razvoj CEKOM-a

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/sektor

Poduzetništvo, Obrazovanje

Trajanje natječaja

2014. do 2020.

Predmet/ svrha

Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija;

Promicanje poslovnih ulaganjau inovacijama i istraživanjima te razvoj vezai sinergijaizmeđupoduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja;

Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora krozstvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.

Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi/ Intenzitet

A) Potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu:

1. Dodjeljuje za izgradnju ili nadogradnjuistraživačkih infrastruktura kojeobavljaju ekonomsku djelatnost

2. Ako obavlja i ekonomske i neekonomske djelatnosti,financiranje, troškovi i prihodi svake vrste djelatnosti navode se zasebno natemelju dosljedno primjenjivanih i objektivno opravdanih načelatroškovnog računovodstva

3. Ako cijena za upravljanje infrastrukturom ili upotrebljavanjeinfrastruktureodgovara tržišnoj cijeni

4. Otvoren je za više korisnika i omogućuje se na transparentnoji nediskriminirajućoj osnovi

5. Poduzetnicimakoji su financirali najmanje 10%troškova ulaganja uinfrastrukturumože se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete

6. Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu

7. Intenzitet potpore ne premašuje50 %prihvatljivih troškova. Preostali dioinfrastrukture financira se iz sredstava koja ne uključuju državne potpore

8. Ako istraživačka infrastruktura primi javno financiranje i za ekonomske ineekonomske djelatnosti, davatelj potpore uspostaviti će sustav praćenja i povratasredstava kako bi se osiguralo da kao posljedica povećanjaudjela ekonomskihdjelatnosti u kako bi se osiguralo da kao posljedica povećanja udjela ekonomskihdjelatnosti u odnosu na situaciju koja se predviđala u vrijeme dodjele potpore nije došlo do premašivanja primjenjivog intenziteta potpore

 

B) Potpore za inovacijske klastere :

1. Za ulaganje u inovacijski klaster i operativne troškove klastera

2. Pravnom subjektu koji vodi inovacijski klasterako:

A) Pravni subjekt koji vodi inovacijski klaster osigurava otvoren pristup prostorima,objektima i djelatnostimaklastera za više korisnika i omogućen je natransparentan i ne diskriminirajućinačin

B) Naknade za uporabu objekata klastera i sudjelovanje u njegovim djelatnostimaodgovaraju tržišnoj cijeni ili troškovima uporabe i sudjelovanja.

3. Poduzetnicima koji su financirali najmanje 10% troškova ulaganja u inovacijski klaster može se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete

4. Potpore za ulaganje mogu se dodijeliti za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera.Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.

5. Intenzitet potpore za ulaganje u inovacijske klastere ne premašuje 65%prihvatljivih troškova.

6. Za rad inovacijskih klasteramože se dodijeliti operativna potpora pravnom subjektu kojivodi inovacijski klaster za razdoblje trajanja projekta. Razdoblje potpore ne premašuje10 godina.

7. Operativne potpore za inovacijske klastere -troškovirada zaposlenika i administrativni troškovi koji se odnose na: A) Poticanje klastera u cilju olakšavanja suradnje, razmjene informacija i pružanja iliusmjeravanja specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške

B) Promidžbuklastera kako bi se povećalo sudjelovanje novih poduzetnika ili organizacija ipovećala vidljivost

C) Upravljanje objektimaklastera;na organizaciju programa izobrazbe, radionica ikonferencija kako bi se poticala razmjena znanja, povezivanje i transnacionalna suradnja.

8. Intenzitet operativne potpore ne premašuje 50% ukupnih prihvatljivih troškova

 

C) Potpore za projekte istraživanja i razvoja:

1. Dio projekta istraživanja i razvojamora biti obuhvaćen jednom ili u slučaju: A) Temeljno istraživanje

B) industrijsko istraživanje

C) eksperimentalni razvoj

D) studije izvedivosti

2. Obzirom na projekte istraživanja i razvoja: A) Troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom Projektu

B) Troškovi instrumenata i opreme, Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta

C) Troškovi zgrada i zemljišta. Za zgrade se prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi

D) Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima

E) Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za Projekt

F) Režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta

3. Intenzitet potpore za svakog korisnika ne premašuje: A) 100% za temeljno istraživanje

B) 50% zaindustrijsko istraživanje

C) 25% za eksperimentalni razvoj

D) 50% zastudije izvedivosti

Intenzitet se može povećati za10postotnih bodova zasrednja poduzeća 20 postotnih bodova za mala poduzeća.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

798.000.000,00 HRK (105.000.000000 eura)

(1 milijun eura - 15 milijuna eura)

 

 

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.mingo.hr/page/stupio-na-snagu-program-dodjele-drzavnih-potpora-za-razvoj-cekom-a

 

 

 

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. - „Kreditom do konkurentnosti“ - NOVO

Vrsta natječaja

Kreditiranje

Tema/sektor

Poduzetništvo, Ostalo

Županija

Šibensko - kninska

Trajanje natječaja

25.3.2015. - 2020.

Prihvatljivi partneri

Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Šibensko – kninske županije

Predmet/ svrha

Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje se sekundarni zadatak poticanje malog i srednjeg poduzetništva sa ciljem dodatnog zapošljavanja uz konstantan i stabilan dotok povoljnih kredita koji će stabilizirati oslabljeno tržište.

Prihvatljive aktivnosti i stope kreditiranja

1.  Namjena kredita : A) Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)

B) kupnja nove opreme ili novog dijela opreme

2. Visina kredita: A) od 100 000 – 5 000 000 kuna (1 kredit godišnje po poduzetniku)

B) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% (uslužna djelatnost) i 30% (proizvodna djelatnost)

3. Nominalna kamatna stopa – najviše 7% u trenutku sklapanja ugovora, ukoliko je HAMAG BICRO jamac 6,5%

4. Troškovi obrade kredita – najviše 0,5%

5. Rok otplate kredita: A) 10 godina – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

B) 7 godina - kupnja nove opreme ili novog dijela opreme

6. Rok iskorištenja kredita – 12 mjeseci

7. Visina jamstva – 1:1,5

8. Instrumenti osiguranja: A) Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke

B) Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/javni-pozivi-i-natjeaji-za-poduzetnike/javni-natjeaj-za-poduzetnike-kredite-iz-programa-kreditom-do-uspjeha-2014-/216.html

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po programu KREDITOM DO USPJEHA 2014. Mjera 1. KREDITOM DO KONKURENTNOSTI -

Vrsta natječaja

Kreditiranje

Tema/sektor

Poduzetništvo

Županija

Karlovačka

Trajanje natječaja

11. svibnja 2015. -

Prihvatljivi partneri

Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Karlovačke županije

Predmet/ svrha

Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje se sekundarni zadatak poticanje malog i srednjeg poduzetništva sa ciljem dodatnog zapošljavanja uz konstantan i stabilan dotok povoljnih kredita koji će stabilizirati oslabljeno tržište.

Prihvatljive aktivnosti i stope kreditiranja

1.  Namjena kredita : A) Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)

B) kupnja nove opreme ili novog dijela opreme

2. Visina kredita: A) od 100 000 – 5 000 000 kuna (1 kredit godišnje po poduzetniku)

B) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% (uslužna djelatnost) i 30% (proizvodna djelatnost)

3. Nominalna kamatna stopa – najviše 7% u trenutku sklapanja ugovora, ukoliko je HAMAG BICRO jamac 6,5%

4. Troškovi obrade kredita – najviše 0,5%

5. Rok otplate kredita: A) 10 godina – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

B) 7 godina - kupnja nove opreme ili novog dijela opreme

6. Rok iskorištenja kredita – 12 mjeseci

7. Visina jamstva – 1:1,5

8. Instrumenti osiguranja: A) Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke

B) Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://www.kazup.hr/natjecaji/poduzetnicki-krediti.html

 

 

 

Natječaj za Poduzetnik VSŽ 2016. - NOVO

Vrsta natječaja

Kreditiranje

Tema/sektor

Poduzetništvo, Ostalo

Županija

Vukovarsko-srijemska županija

Trajanje natječaja

3.6.2016. -

Prihvatljivi partneri

Obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, slobodna zanimanja, te ustanove koje obavljaju poduzetničku djelatnost, OPG-i.

Ispunjavanje uvjeta Privredne banke Zagreb (PBZ)

Predmet/ svrha

Poticanje poduzetničke djelatnosti na području Vukovarsko – srijemske županije

Prihvatljive aktivnosti

Namjena kredita : A) kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

B) kupovina poljoprivrednog zemljišta

C) nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme

D) nabava novih proizvodnih objekata (plastenici, staklenici)

E) podizanje dugotrajnih nasada

F) trajna obrtna sredstva

Kreditne stope

1. Visina kredita : A) Najniži iznos kredita10.000,00 EUR-a u protuvrijednosti HRK

B) Najviši iznos kredita200.000,00 EUR-a u protuvrijednosti HRK za investicije te 100.000 EUR-a u protuvrijednosti HRK za trajna obrtna sredstva

2. Kamatna stopa: Promjenjiva, u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećano za 5,35 postotnih poena,min.5,35%,što uz subvenciju županije od 2,1 postotna poena za krajnjeg korisnika trenutno iznosi 3.25%

3. Rok otplate kredita: A) Za nove investicije od 36 do 84 mjeseca, mogućnost počeka od 1 godine, a koji je uključen u rok otplate

B) Za trajna obrtna sredstva od 18 do 36 mjeseci

4. Rok iskorištenja kredita: Za nove investicije do 12 mjeseci, za trajna obrtna sredstva do 3 mjeseca a sve od potpisa ugovora o kreditu.

5. Naknada troškova za obradu i odobrenje kredita : Do 0.80% jednokratno, minimalno 1.000 kn na iznos odobrenog kredita za sve troškove banke, a prije korištenja kredita

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.vusz.hr/natjecaj/natjecaj-za-poduzetnik-vsz-2016

 

 

 

NATJEČAJ za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu “Razvoj 2017.” - NOVO

Vrsta natječaja

Kreditiranje

Tema/sektor

Poduzetništvo, Ostalo

Županija

Dubrovačko – neretvanska županija

Trajanje natječaja

15.3.2017. -

Prihvatljivi partneri

1. Fizičke osobe upisane u obrtni registar-obrti

2. Mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu

Predmet/ svrha

Poticanje poduzetništva na području Dubrovačko - neretvanske županije

Prihvatljive aktivnosti

1. Kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

2. Kupnja zemljišta za izgradnju gospodarskih objekata

3. Informatizacija i modernizacija poslovanja

4. Nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme

5. Nabava prijevoznih sredstava

6. Uređenje poslovne infrastrukture

7. Uređenje ili adaptacija zavičajnih kuća, starih zapuštenih objekata i muzeja

8. Obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja do 30%)

Iznos kreditne stope i količine pojedinom kredita

1. Traženi iznos kredita: A)Najniži iznos50.000,00 kuna

B) Najviši iznos500.000,00 kuna

2. Kamatna stopa i naknadna banci: A) Hrvatska poštanska banka d.d. - 4,50%, godišnja, fiksno i 0,50%

B) Splitska banka d.d. - 4,70% godišnja,fiksno i 0,80%

C) Raiffaisenbank Austria d.d. 5,00% godišnja, fiksno i 0,75%

D) Erste& Steiermarkische bank d.d. - 4,50% godišnja, fiksno i 0,50%

E) Privredna banka Zagreb d.d. - TZMF* na 182 dana + 4,25% godišnje, promjenjiva–do 6 godina i 500 kn

TZMF na 182 dana + 4,45% godišnje, promjenjiva–od 6 do 8 godina i 500 kn

TZMF na 182 dana + 4,65% godišnje, promjenjiva–od 8 do 10 godina i 500 kn

*-Trezorski zapisi Ministarstva financija Republike Hrvatske

Uz subvenciju Dubrovačko-neretvanske županije u visini od 2,00 postotna poena te dodatnih 0,50 postotna poena ukoliko se radi o ekološki prihvatljivom projektu te dodatnih 0,50 postotna poena za obrte ili trgovačka društva u kojima jedna ili više žena ima najmanje 51% kapitala u društvu, ili je žena predsjednica uprave društva

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.edubrovnik.org/category/natjecaji-i-pozivi/page/3/

 

 

 

Poziv za dostavu ponuda nabave usluge izrade, administriranja i promidžbe profila „Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.“ na društvenim mrežama - NOVO

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Poljoprivreda

Trajanje natječaja

01.08.2016. - 30.07.2017.

Prihvatljivi prijavitelji

Upis u sudski, obrtni, strukovni, ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta

Dostaviti pisane potvrde 5 subjekata za koje je otvorio profile i vrši uslugu administriranja profila na društvenim mrežama, barem dvije mora dostaviti dokaz o rastu broja pratitelja na društvenim mrežama.

Prihvatljive aktivnosti

1. Najpovoljniji ponuditelj će za Ministarstvo poljoprivrede, Upravu za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, otvoriti i voditi profile na društvenim mrežama: A) Facebook

B) Twitter

C) Instagram

D) Linkedin

E) Google+

F) Pinterest

2. Plasirati sve sadržaje s ciljem kvalitetnog i točnog informiranja potencijalnih korisnika i šire javnosti o aktivnostima vezanim uz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 . -2020.

3. Voditi brigu oko upita i komentara korisnika vezano uz objave na društevnim mrežama -  pravovremenom odgovaranju na upite i ažuriranje svih detalja - 24/7 podrška

4. Paziti na prihvatljivosti komentara, spriječiti sve oblike diskriminacije i uvredljive poruke na račun trećih strana.

5. Prilagoditi sadržaj za objavu na svim društevnim mrežama

6. Vršiti stalnu i kontinuiranu promidžbu društevnih mreža

7. Kontinuirani rast stvarnog broja posjetitelja od 20% mjesečno.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.mps.hr/default.aspx?id=17744

 

 

 

Potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – Program automatske potpore za kinematografe (EACEA/09/2016)

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Država

EU 27, Pridružene države

Tema/ sektor

Kultura

Trajanje natječaja

12.02.2016. - 01.08.2017. (Rok za : Proizvodnja –  29. travanj 2016. godine)

Iznosi sredstava

20.200.000 

Prihvatljivi prijavitelji

Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Europski kinematografski distributeri, članovi MEDIA

Partneri

Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća

Prihvatljive mjere

Stvaranje potencijalnih sredstava razmjernih broju plaćenih ulaznica prodanih tijekom referentnog razdoblja (2015.) za nenacionalne europske filmove u zemljama sudionicama potprograma MEDIA.

Dodatno ulaganje

Modul 1.: koprodukciju nenacionalnih europskih filmova;
Modul 2.: stjecanje prava na distribuciju, naprimjer uz pomoć minimalnih jamstava
Modul 3. troškove uređivanja (tisak, sinkroniziranje i podslovljavanje), promocije i oglašavanja

Ukupan raspoloživi proračun

20.200.000,00 EUR (doprinos Unije ne smije premašiti 40%, 50% ili 60% ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o zemlji iz koje potječe film i područje distribucije)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/potpora-za-distribuciju-nenacionalnih-europskih-filmova-program-automatske-potpore-za-kinematografe-eacea092016

info@eu-projekti.com

 

 

Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv

Vrsta natječaja

Bespovratna sredstva

Tema/ sektor

Obrazovanje

Trajanje natječaja

13.6.2017. - 1.9.2017.

Predmet/svrha

Povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnostiu Republici Hrvatskoj.

Informativna radionica

12. srpnja 2017. godine u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predviđeno trajanje je od 10:00 do 15:30 sati.  Prijave najkasnije do 4. srpnja 2017. godine na ugovaranje@mzo.hr

Ukupan raspoloživi proračun (maksimalni iznos pojedinom projektu)

158.460.000,00 kuna (6.080.000,00 HRK)

 

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1421

ugovaranje@mzo.hr

 

 

Drugo izdanje natjecanja „Ideje iz Europe“ (Ideas from Europe)

Tema/ sektor

Natjecanje

Rok prijave

Na nacionalno natjecanje: 15. rujna 2017. godine

Predmet/svrha

Skrenuti pozornost na europske poduzetnike kako bi se probile poslovne ideje koje imaju društveni i/ili ekonomski utjecaj

Kriteriji natječaja

A) poduzetničko rješenje za globalne izazove; ideja koja ima društveni i/ili ekonomski učinak

B) ideja koja zadovoljava potrebe tržište i građana

C) ideja koja je potvrđena određenim dokazima

D) ideja koju je moguće skalirati (proširiti na druga tržišta, područja)

Broj natjecatelja i žiri

Svaka država članica EU odabire jednog poduzetnika s idejom za koju se smatra da zavrjeđuje biti pozvana i predstavljena svijetu. Žiri u Hrvatskoj čine predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, HAMAG-BICRO-a te nominirani predstavnici partnerskih organizacija. 

Tijek natjecanja

Proces nacionalne selekcije kreće od elektroničke prijave ideje putem obrasca (dostupan na kraju ovog poziva)

Polufinale: u listopadu 2017. godine, u Tallinnu (Estonija)

Finale: u ožujku 2018. godine  u Den Hagu (Nizozemska) finalisti će predstaviti svoje ideje predstavnicima gospodarstva, investitora i institucija iz cijele Europe. Finale će se prenositi globalno u organiziaciji nizozemskih veleposlanstva i putem medija.

Nacionalno natjecanje: u listopadu 2017. godine, na temelju ispunjenog obrasca nacionalni žiri odabire najbolje kandidate za predstavljanje ideje uživo. Osim navedenih kriterija natječaja vezanih za kvalitetu same ideje, na predstavljanju uživo ocjenjivat će se i kvaliteta prezentacije, predstavljanje treba trajati najduže 5 minuta te mora biti na engleskom jeziku

Medijska pokrivenost (prošle godine)

462 visokih gostiju u dvorani Kings Hall (npr. Princ Constantijn, Neelie Kroes, diplomatski predstavnici za MSP, izvršni direktori poduzeća)

75 članaka u tisku (npr. OneWorld, RTL Z, AD Den Haag, Emerce, Management Scope, Die Welt, Faenza Notizie Italy)

TV emitiranja: različita izdanja u nizozemskim poslovnim emisijama (RTL Z, BNR, Nacionalna televizija)

Popratna događanja: 18 inozemnih događanja u suradnji s nizozemskim veleposlanstvima i 4 događanja u Nizozemskoj. Događanje u sklopu izdanja iz 2016. imalo je svoje govornike i sadržaj se prenosio uživo online. Vidi http://tedxbinnenhof.com/viewing-events-row/

TEDx predstavljanja su bila pregledana 10.500 puta u prvih 10 mjeseci.

Poveznica za više informacija i natjecateljsku prijavu

http://www.mingo.hr/page/drugo-izdanje-natjecanja-ideje-iz-europe-ideas-from-europe

TEDxBinnenhof se nalazi na:  FacebookTwitterFlickr i YouTube

„Ideje iz Europe“ se nalazi na: FacebookTwitter i Vimeo

EU SME Envoys

Promocija poduzetništva –Promoting Entreprise Facebook@EEPA_en – EK kanal na društvenim mrežama za unaprjeđenje politika poticanja malog gospodarstva

Nacionalno natjecanje: bruno.radojica@mingo.hrkatarina.jaksic-brcko@mingo.hr

Europsko natjecanje: https://ideasfrom.eu/

Ovdje se prijavite na nacionalno natjecanje za „Ideje iz Europe“.

 

 

OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tema/ sektor

Ljudski potencijali

Trajanje natječaja

2014.-2020.

Prihvatljivi partneri / svrha

Zainteresirani za ulaganje u ljudski kapital, jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te poboljšanje učinkovitosti javne uprave

Iznosi sredstava i raspodjela istih

Ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura - 1,58 milijardi se financira iz proračuna Europske unije, 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih15% pokriva RH

Sredstva se dijele na sljedeći način :

1. 34% - Zapošljavanje i mobilnost radne snage

2. 28% - Obrazovanje i cijelo životno učenje

3. 21% - Socijalno uključivanje

4. 12% - Pametna administracija

5. 5% - Tehnička pomoć

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780

www.esf.hr

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Europska unija

Europski socijalni fond

 

 

Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Tema/ sektor

Poljoprivreda

Trajanje natječaja

2014.-2020.

Prihvatljivi partneri / svrha

Poticanje razvoja poljoprivrede i sličnih djelatnosti pazeći na zaštitu okoliša i prirode.

Iznosi sredstava i raspodjela istih

Ukupna vrijednost 2.383 milijarde eura 2.026 milijardi eura se financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj(EPFRR), a ostatak pokriva RH

Sredstva se dijele na sljedeći način :

1. 29% - Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama

2. 28% - Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo

3. 20% - Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima

4. 12% - Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvodadobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi

5. 8% - Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru

6. 3% - Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

http://www.strukturnifondovi.hr/program-ruralnog-razvoja-2014-2020

http://ruralnirazvoj.hr/

Program ruralnog razvoja 2014.-2020./Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

 

 

Prilog Veličina
Datoteka EU natječaji.docx 63.65 KB
Datoteka EU natječaji - OSTALO.docx 23.99 KB